Vedtægter for Grundejerforeningen Møllebakken

§1.

Grundejerforeningens navn er Møllebakken. Dens hjemsted er Roskilde.

 

 §2.  

Enhver ejer af parceller udstykket fra matrikel nr. 6 i Vestermarken, under Roskilde Købstads Jorder, som i henhold til vedkommende ejers skøde er pligtig til at være medlem af en grundejerforening, kan optages i denne forening. Endvidere skal ejerne af parcel nr. 2  være berettigede til medlemskab af foreningen. Samtlige medlemmer er pligtige til at underkaste sig de be­stemmelser, som på lovlig vis måtte blive trufne af oven­nævnte grundejerforening.

Når en parcel sælges, indtræder den nye ejer i den tidli­gere ejers rettigheder og pligter overfor grundejerforeningen, dog at den gamle ejer overfor foreningen fremdeles hæfter personligt for foreningen eventuelt tilkommende af­gifter indtil udgangen af den måned, i hvilken den nye ejers skøde tinglyses, eller den gamle ejer bevisligt har givet grundejerforeningens bestyrelse meddelelse om ejer­skiftet. Andre medlemmer end ejere af de nævnte parceller, kan ikke optages uden generalforsamlingens beslutning.


 §3.  

Foreningens formål er at drage omsorg for vedligeholdelse af de på foreningens tilstødende veje, stier, parkerings­pladser og øvrige fællesarealer; samt de indenfor området beroende fælles forsynings- og afløbsledninger (herunder den ældre kloakledning) og regnvandsbassin. Generelt skal foreningen varetage ejernes fællesinteresser, samt drage omsorg for, at ejerne holder haver og rabatter rene, således at naboerne ikke generes af ukrudt og lignende, og således at hele området fremtræder rent og ordentligt.


§4.  

Medlemmerne er pligtige til at betale kontingent, til de af foreningens bestyrelse fastsatte forfaldstider. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Skulle noget medlem komme i restance med betaling mere end 1 måned, betales en fjerdedel af det fastsatte kontingent pr. løbende kalendermåned, der ikke er betalt for. Desuden er medlemmet pligtig til at betale alle med en eventuel inddrivelse af beløbet forbundne omkostninger.

 

§5.  

Generalforsamlingen, der afholdes i Roskilde, er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der på det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, har tinglyst adkomst på en af de ovennævnte parceller.

Enhver således adgangsberettiget har én stemme. Såfremt flere personer måtte have skøde på samme ejendom, har samtlige skødehavere adgang, mens kun én af dem efter skødehavernes eget valg har stemmeret på generalforsamlingen.

 

§6.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på forlangende af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne og skal afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

 

§7.  

Såvel til ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med angivelse af tid, sted samt dags­orden af foreningens formand, med mindst 8 dages varsel.


§8.  

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

 

1.      Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2.      Revideret regnskab for det forløbne regnskabsår, samt statusopgørelse.

3.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

4.      Valg af suppleanter.

5.      Valg af 2 revisorer.

6.      Eventuelt.

 

§9.  

Generalforsamlingen ledes af en af den valgte dirigent. Den tager i almindelighed beslutning ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dirigenten og formanden er stemmetællere. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødte medlemmers antal. Dog kræver lovændringer 2/3 af medlemmernes stemmer. Såfremt dette ikke kan opnås på grund af manglende fremmøde, kan lovændringer ske på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Over generalforsamlingens forhandlinger udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten og den ved generalforsamlingen værende formand for bestyrelsen.

 

§10.  

De løbende forretninger afgøres af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, og medlemmerne kan ikke nægte at modtage valg.


§11.  

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden kan ikke være kasserer. Kasserer og formand skal have kollektiv fuldmagt til foreningens konti. Ingen udgifter på over 1000 kr. må afholdes af kassereren, før de er attesteret. Bestyrelsen kan ikke ind­gå aftaler, der kan få økonomiske eller juridiske følger for de enkelte medlemmer ud over max. kr. 10.000 kr. pr. år. Forpligtelser udover dette beløb pr. medlem skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over for tredjemand tegnes foreningen af formanden og 1 medlem af bestyrelsen.

 

§12.  

Kassereren fører foreningens regnskaber og afslutter dem pr. 31/12. Senest 15/1. afleveres de til revisorerne med alle bilag.

 

§13.  

Revisorerne vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

§14.  

Foreningen kan opløses, når en generalforsamling måtte træffe beslutning herom med mindst 2/3 af samtlige medlem­mers stemmer, dog tidligst når det offentlige har overtaget den fulde vedligeholdelsespligt af de i paragraf 3 omhand­lede veje, stier, fællesarealer og øvrige fællesindret­ninger. Vedtages en sådan opløsning, deles foreningens ak­tiver og passiver ligeligt mellem medlemmerne.

 

 

Vedtaget i nærværende version fra 28/9 2012 på generalforsamling 6/2 2018
 

 
Du kan udskrive siden ved at klikke her. Reglerne hentes i PDF-format.
 
bullet

Vedtægter